Algemene voorwaarden Topdrinks

Deze Algemene Voorwaarden kunt u ook hier als PDF downloaden.

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be

versie aug 2021

Algemene verkoops- en
leveringsvoorwaarden DistrElux B.V.
voor verkoop aan Consumenten via
www.topdrinks.be
Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be
versie aug 2021


ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst, en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door DistrElux worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en DistrElux;

2. Account: het door de consument aangemaakte account op de website;

3. Algemene voorwaarden: deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden;

4. Bedenktijd of herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument, onder bepaalde omstandigheden, gebruik kan maken van zijn wettelijk herroepingsrecht;

5. Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- en beroepsactiviteit vallen;

6. Dag: kalenderdag;

7. DistrElux: DistrElux, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Rondeboslaan 35, 9936 BJ Farmsum (Nederland);

8. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

9. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

10. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat de consument of DistrElux in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die deze informatie
voor hem/haar toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voor zover deze functionaliteiten bewaard worden, kunnen als duurzame gegevensdrager beschouwd worden het papier of, in een digitale omgeving, een email ontvangen door de bestemmeling of een elektronisch document bewaard op een opslagapparaat of toegevoegd aan een e-mail ontvangen door de bestemmeling;

11. Gelieerde partijen: betekent alle en iedere (rechts)persoon die zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van, dan wel onder gezamenlijke zeggenschap staat van DistrElux, waaronder mede begrepen de natuurlijke persoon die zeggenschap over bedoelde rechtspersonen uitoefent;

12. Herroepingsrecht: het tijdelijke recht van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze algemene voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping;

14. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen DistrElux en de consument inzake de verkoop en/of levering door DistrElux van producten, digitale inhoud en/of diensten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;

15. Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen DistrElux en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige aanwezigheid van DistrElux en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

16. Partijen: de consument en DistrElux;

17. Sterke drank: de alcoholhoudende drank gedefinieerd in artikel 6 §6 vierde zin van de (geamendeerde) Belgische Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten;

18. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be versie aug 2021 een overeenkomst, zonder dat consument en DistrElux gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

19. Website: de website van DistrElux waarop een webshop van DistrElux wordt aangeboden.


ARTIKEL 2. IDENTITEIT VAN DISTRELUX

DistrElux B.V.
Rondeboslaan 35
9936 BJ Farmsum (Nederland)
Telefoonnummer: +31 (0) 858 082 151
E-mailadres: info@topdrinks.nl
Kamer van Koophandel-nummer: 77523962
Btw-identificatienummer: NL861034491B01


ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een integraal onderdeel van, (i) elk aanbod van DistrElux tot het aangaan van een overeenkomst op afstand, en (ii) elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DistrElux en consument.

3.2 De toepasselijkheid van eventuele door de consument of door een derde gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden, onder welke benaming ook, wordt door DistrElux hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en de consument aanvaardt dat enkel onderhavige algemene voorwaarden (en dus geen andere algemene voorwaarden) toepasselijk zijn op de relatie tussen de consument en DistrElux.

3.3 In het geval enige bepaling uit de overeenkomst op afstand strijdig is met enige bepaling uit de algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst op afstand.

3.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst op afstand nietig of onverbindend is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval zijn de consument en DistrElux verplicht om de betreffende nietige, of onverbindende bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling (i) die niet nietig of niet onverbindend is, en (ii) die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige of onverbindende bepaling.

3.5 Indien de consument een bestelling plaatst via de website van DistrElux, gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden. Ook impliceert elke bestelling dat de consument kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.

3.6 DistrElux is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, waarbij wijzigingen niet van toepassing zullen zijn op reeds door DistrElux geaccepteerde/aanvaarde en bevestigde bestellingen. De versie van de algemene voorwaarden zoals geplaatst op de website ten tijde van de bestelling is van toepassing op de bestelling en de overeenkomst van afstand tussen de consument en DistrElux. Door het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met de (desgevallend gewijzigde) algemene voorwaarden zoals geplaatst op de website ten tijde van de bestelling.

3.7 DistrElux is niet gehouden de te leveren prestaties zelf te verrichten en/of te leveren en behoudt zich derhalve het recht voor om die verrichting en/of levering aan derden uit te
besteden.


ARTIKEL 4. HET AANBOD

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be
versie aug 2021

4.1 Ieder aanbod van DistrElux, in welke vorm dan ook en hoegenaamd ook, is vrijblijvend en bindt DistrElux niet.

4.2 Op de website aangeboden producten, digitale inhoud en diensten zijn exclusief beschikbaar voor levering aan consumenten (eindgebruikers) in België. De aangeboden alcoholhoudende producten, tabaksproducten en medicijnen zijn exclusief beschikbaar voor consumenten in België die de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt, met dien verstande dat de minimumleeftijd 16 jaar bedraagt voor alcoholhoudende drank die niet kwalificeert als sterke drank (zie artikel 1.17 hierboven inzake de definitie van “sterke drank”).

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Het kan gebeuren dat de informatie op de website of een ander aanbod, onverhoopt niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, ingrediënten), digitale inhoud en/of diensten, niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval kan de consument geen aanspraak maken op levering conform de foutief weergegeven informatie. In dat geval geldt in beginsel de informatie die op (de verpakking van) het product zelf staat, of de prijs die in de bestel- en/of betalingsbevestiging van DistrElux staat. In het geval van een dergelijke afwijking kan de consument aangeven het product niet te willen afnemen en zal het product retour worden genomen. (Kennelijke) vergissingen of (kennelijke) fouten in het aanbod binden DistrElux niet.

4.4 Ten aanzien van overeengekomen specificaties zijn geringe afwijkingen in onder meer hoeveelheid, maten, gewichten, geuren of kleuren of andere afwijkingen daarin die vallen binnen een volgens handelsgebruiken in de branche redelijke tolerantie, toelaatbaar en kunnen zij nimmer grond voor klachten of remediëringseisen van de ene partij aan de andere partij opleveren.

4.5 De informatie op de website wordt van tijd tot tijd aangepast, waaronder maar niet beperkt de prijzen.

4.6 Actieprijzen van aanbiedingen, zijn alleen geldig als de producten op het moment dat de consument de bestelling afrekent (nog) in de aanbieding zijn. Actieprijzen, waaronder maar
niet beperkt tot op=op-acties, gelden zolang de voorraad strekt en mits aan de andere voorwaarden van de actie wordt voldaan.


ARTIKEL 5. LEEFTIJD

5.1 Voor het aanschaffen van bepaalde producten geldt een minimumleeftijd, onder meer in de zin dat het DistrElux wettelijk verboden is (i) om elke drank waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5% vol. te verkopen of aan te bieden aan minzestienjarigen; en (ii) om sterke drank te verkopen of aan te bieden aan min-achttienjarigen. Alleen personen die de betreffende minimumleeftijd hebben bereikt (dus achttien jaar voor sterke drank en zestien jaar voor andere alcoholhoudende dranken waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5% vol.) zijn gerechtigd (i) om bestellingen via de website te plaatsen, (ii) om een overeenkomst met DistrElux aan te gaan, en (iii) om de betreffende producten in ontvangst te nemen. Door het doen van een bestelling verklaart de consument de vereiste minimumleeftijd te hebben bereikt op het ogenblik van de bestelling. DistrElux is gerechtigd om, onder andere middels een leeftijdsverificatiesysteem, (i) de leeftijd van de consument/koper op het moment van aankoop te verifiëren, en (ii) de leeftijd van de ontvanger op het moment van aflevering te verifiëren, wie ook de ontvanger is (namelijk de consument/koper of iemand anders). De consument ziet erop toe dat indien Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be versie aug 2021 een derde partij optreedt als ontvanger, die derde partij (i) de voormelde minimumleeftijd heeft bereikt op het moment van de aflevering; en (ii) medewerking verleent aan DistrElux en diens vervoerder in het kader van de leeftijdsverificatie met betrekking tot de ontvanger die DistrElux en diens vervoerder wensen uit te voeren (zie ook artikel 16.2 hierna inzake nadere verplichtingen van de consument in het kader van de levering van producten).

5.2 DistrElux is gerechtigd om bestellingen, waaronder maar niet beperkt tot bestellingen van alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en medicijnen, niet aan de consument te verkopen of te verstrekken zolang naar het oordeel van DistrElux onvoldoende door of namens DistrElux is vastgesteld dat de persoon die de bestelling heeft pogen te plaatsen, die de bestelling heeft gedaan en/ofde persoon aan wie (gepoogd wordt) de producten over te dragen/af te leveren, de betreffende wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van producten, zoals alcoholhoudende drank, aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de minimumleeftijd heeft bereikt, welk product, bijvoorbeeld de drank, echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de minimumleeftijd heeft bereikt.

5.3 DistrElux is gerechtigd om de leeftijd van de consument op ieder moment vast te stellen, ook indien dit reeds op een eerder moment is gebeurd en onder andere dus ook bij het afhalen en/of bezorgen van de bestelling. De consument is verplicht om aan DistrElux, dan wel derden, waaronder vervoerders/bezorgers, op eerste verzoek, een identiteitskaart te verstrekken, dan wel alle andere gegevens en documenten die DistrElux redelijkerwijs verlangt teneinde te kunnen vaststellen of de consument de vereiste minimumleeftijd reeds heeft bereikt.


ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

6.1 De consument respectievelijk DistrElux zijn steeds verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste, actuele, waarheidsgetrouwe en volledige informatie, documenten en gegevens van de consument en van de ontvanger (indien dit niet de consument is) aan DistrElux respectievelijk van DistrElux aan de consument, inclusief het tijdig verstrekken daarvan. Eventuele gevolgen van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de juiste, actuele, waarheidsgetrouwe en/of volledige informatie, documenten en/of gegevens en/of het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking door de consument en/of de ontvanger (indien dit niet de consument is) aan DistrElux en/of diens vervoerder, respectievelijk door DistrElux aan de consument zijn voor rekening en risico van die ter beschikking stellende partij, inclusief maar niet beperkt tot vertragingen en (meer)kosten.


ARTIKEL 7. ACCOUNT

7.1 De consument staat ervoor in dat de informatie die de consument verstrekt in het kader van het aanmaken van zijn account juist en volledig is en dat de consument deze zal actualiseren om ze juist en volledig te houden.

7.2 De consument is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens inzake het account. De consument is aansprakelijk voor al het gebruik dat als gevolg van aan de consument toe te rekenen handelen en/of nalaten via het account van de website wordt gemaakt. Zodra de consument weet of reden heeft te vermoeden dat het account in handen is gekomen van onbevoegden, moet de consument DistrElux daarvan direct schriftelijk (en minstens via email) op de hoogte stellen, onverminderd de consument zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be versie aug 2021 veranderen van zijn wachtwoord. DistrElux is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of betrekking heeft op onbevoegd gebruik van het account, tenzij deze schade het gevolg is van aan DistrElux toe te rekenen omstandigheden.

7.3 Indien DistrElux heeft geconstateerd dat de consument misbruik maakt van de website en/of zijn account is DistrElux gerechtigd het account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen. Indien misbruik zich vaker voordoet, dan wel DistrElux goede gronden heeft zulks te vrezen, is DistrElux met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving en voorzover wettelijk toegestaan, gerechtigd de relevante informatie met de aan haar gelieerde vennootschappen te delen en zijn DistrElux en de aan haar gelieerde partijen gerechtigd bestellingen van deze consument en leveringen aan deze consument voortaan te weigeren.


ARTIKEL 8. DE OVEREENKOMST

8.1 Bestellingen/orders van consument binden DistrElux niet. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat DistrElux aan de consument een schriftelijke bevestiging zendt strekkende tot aanvaarding van de bestelling/order van de consument. DistrElux kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DistrElux op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. DistrElux mag een bestelling vanwege één consument van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

8.2 Op de website aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat de consument deze doorverkoopt. DistrElux behoudt zich daarom het recht voor (i) om bestellingen op basis van gemotiveerde redenen niet te accepteren/aanvaarden en/of uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers, en/of (ii) om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.


ARTIKEL 9. HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Bij producten:

9.1 De consument kan een overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen, dan wel indien DistrElux en de consument voor het betreffende product een langere bedenktijd zijn overeengekomen, gedurende die langere bedenktijd, zonder opgave van redenen herroepen (zie evenwel artikel 13 hierna voor een overzicht van de gevallen waarin de consument het herroepingsrecht niet kan uitoefenen). DistrElux mag de consument vragen naar de reden van herroeping, met dien verstande dat de consument niet verplicht is op die vraag te antwoorden en dat dit vraagrecht en de uitoefening ervan het wettelijk herroepingsrecht in hoofde van de consument op geen enkele wijze beperken of belemmeren.

9.2 De in Artikel 9.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit
neemt, of:

a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde partij, Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be versie aug 2021 die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit neemt. DistrElux mag een bestelling van meerdere producten vanwege één consument met een verschillende levertijd weigeren;

b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste product fysiek in bezit neemt.

Bij diensten:

9.3 De consument kan een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten herroepen gedurende een bedenktijd van 14 dagen (zie evenwel artikel 13 hierna voor een overzicht
van de gevallen waarin de consument het herroepingsrecht niet kan uitoefenen). DistrElux mag de consument vragen naar de reden van herroeping, met dien verstande dat de consument niet verplicht is op die vraag te antwoorden en dat dit vraagrecht en de uitoefening ervan het wettelijk herroepingsrecht in hoofde van de consument op geen enkele wijze beperken of belemmeren.

9.4 De in Artikel 9.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.


ARTIKEL 10. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

10.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en/of gebruiken in de mate die nodig is om
de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

10.2 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in Artikel 10.1.


ARTIKEL 11. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

11.1 Bij producten en/of diensten: Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit aan DistrElux binnen de herroepingstermijn, en zulks door middel van (i) het modelformulier voor herroeping, of (ii) een andere ondubbelzinnige verklaring waarin de consument verklaart de overeenkomst te herroepen.

11.2 Bij producten: Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig Artikel 11.1 aan DistrElux heeft meegedeeld, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij het product aan DistrElux of aan een persoon die door DistrElux gemachtigd is om het product in ontvangst te nemen, tenzij DistrElux aangeboden heeft om het product zelf af te halen.

11.3 Bij producten: De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door DistrElux
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.4 Bij producten en/of diensten: Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be versie aug 2021

11.5 Bij producten: De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van het product.

11.6 Bij diensten: Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument aan DistrElux een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan hetgeen reeds geleverd is op het moment dat de consument DistrElux ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.

11.7 Bij producten en/of diensten: Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


ARTIKEL 12. VERPLICHTINGEN VAN DISTRELUX BIJ HERROEPING

12.1 DistrElux vergoedt de betalingen die zij van de consument heeft ontvangen, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping
meldt. Tenzij DistrElux heeft aangeboden het product zelf af te halen, mag zij, voor wat betreft verkoopovereenkomsten inzake producten, wachten met terugbetalen (i) tot zij het product heeft ontvangen, of (ii) tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

12.2 DistrElux gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

12.3 Als de consument uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan
de door DistrElux aangeboden goedkoopste standaardlevering, hoeft DistrElux de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


ARTIKEL 13. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
13.1 Overeenkomsten die betrekking hebben op de levering of verstrekking van de navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
a) Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiëlemarkt waaro p DistrElux geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
b) Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door DistrElux worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, door middel van eentransparant e competitieve biedprocedure, onder leiding van een ministeriële ambtenaar diebelast is me t de openbare verkoopverrichtingen, en waarbij de winnende bieder verplicht isde producten,   inhoud en/of diensten af te nemen;
c) Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, als:
(1) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
(2) de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra DistrElux de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
d) Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten (dit wil zeggen producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze
of beslissing van de consument) of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
e) Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
f) Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
g) Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
h) Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop DistrElux geen invloed heeft;
i) Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
j) Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
k) De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
(1) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
(2) de consument heeft erkend dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


ARTIKEL 14. DE PRIJS
14.1 Alle prijzen luiden in Euro. De prijzen gepubliceerd op de website zijn inclusief btw, maar
exclusief eventuele statiegelden, servicekosten, bezorg-, verzend- en verwerkingskosten,
die voor rekening van de consument zijn (met dien verstande dat onderhavige clausule
geen afbreuk doet aan de wettelijke rechten (bvb. recht op terugbetaling) in hoofde van de
consument in geval van rechtsgeldige uitoefening van zijn herroepingsrecht). Voormelde
kosten worden voor zover van toepassing apart berekend en gespecificeerd op het
bestelformulier en opgeteld bij het totaalbedrag van de bestelling. De kosten die voor de
levering in rekening worden gebracht zijn onder meer afhankelijk van de door de consument
gekozen wijze van levering.
14.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst met de consument, verhoging van een of meer
kostprijsbepalende factoren optreedt of nieuwe kostprijsbepalende kosten voor DistrElux
ontstaan, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, dan is
DistrElux gerechtigd deze verhoging c.q. kosten door te rekenen aan de consument. In dat
geval is de consument bevoegd de betreffende overeenkomst zonder kosten of
schadevergoeding te beëindigen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


ARTIKEL 15. NAKOMING OVEREENKOMST
15.1 DistrElux staat ervoor in dat de producten, digitale inhoud en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien zulks
expliciet en schriftelijk is overeengekomen tussen partijen staat DistrElux er tevens voor in
dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


ARTIKEL 16. LEVERING EN UITVOERING
16.1 DistrElux zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering
van bestellingen van producten en digitale inhoud en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
16.2 Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van onderhavig Artikel 16, kunnen
alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en/of medicijnen, alleen worden afgeleverd op
Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be
versie aug 2021
één van de volgende bezorgadressen: het domicilie/de officiële woonplaats van de
consument-koper zoals vermeld door de consument in zijn order of het bedrijfsmatig
ophaalpunt/distributiepunt zoals vermeld door de consument in zijn order.
De (poging tot) aflevering laat onverlet dat de natuurlijke persoon aan wie de alcohol door
DistrElux of diens vervoerder fysiek wordt verstrekt, verplicht is een identiteitskaart (of
eender welk ander document dat DistrElux of diens vervoerder redelijkerwijs verlangt) te
verstrekken teneinde DistrElux en/of diens vervoerder te kunnen doen vaststellen of die
persoon de leeftijd van 18 jaar reeds heeft bereikt, dan wel de leeftijd van 16 jaar voor
alcoholhoudende drank die niet kwalificeert als sterke drank.
De consument verbindt er zich toe ervoor te zorgen, en garandeert, dat de natuurlijke
persoon die op het bezorgadres en tijdens het tussen partijen afgesproken tijdsvenster (zie
Artikel 16.6 hierna) klaarstaat om de alcoholhoudende dranken te ontvangen, op dat
ogenblik (i) de leeftijd van 18 jaar reeds heeft bereikt of, indien het alcoholhoudende drank
betreft die niet kwalificeert als sterke drank, de leeftijd van 16 jaar reeds heeft bereikt; en (ii)
voormelde identiteitskaart (of voormeld ander document) voorlegt.
Indien die persoon de verzochte documenten niet verstrekt en/of de voormelde
minimumleeftijd nog niet heeft bereikt (dit wil zeggen 18 jaar of, voor alcoholhoudende
drank die niet kwalificeert als sterke drank, 16 jaar), zijn DistrElux en diens vervoerder
gerechtigd de gehele bestelling niet af te geven. In dat geval is DistrElux gerechtigd de
bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Onverminderd haar overige rechten is
DistrElux tevens gerechtigd om de koop in dat geval lastens de consument te ontbinden
indien een voorafgaandelijke aangetekende ingebrekestelling aan de consument met een
respijttermijn van 14 dagen vruchteloos is gebleven; dergelijke ontbinding geschiedt
middels een eenvoudige schriftelijke kennisgeving van DistrElux aan de consument, en
zulks zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst. Indien dergelijke ontbinding zich
voordoet, zal DistrElux de kosten van ontbinding ten bedrage van EUR 50,- in rekening
brengen bij de consument en zal DistrElux de gelden die eventueel reeds vanwege de
consument zijn ontvangen, aan de consument terugbetalen; de consument aanvaardt om
die ontbindingskost onverwijld te betalen aan DistrElux.
16.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan DistrElux kenbaar heeft
gemaakt (zonder dat onderhavige bepaling afbreuk doet aan Artikel 16.2 hierboven).
DistrElux levert enkel in België. Het staat DistrElux vrij om bestellingen bestemd voor
levering buiten België niet te aanvaarden, dan wel de levering uit te stellen en/of te
annuleren indien de consument een adres heeft opgegeven dat zich niet in België bevindt.
16.4 De door DistrElux opgegeven en/of bevestigde levertermijn(en) en data zijn indicatief en
worden dus slechts bij benadering gegeven. Het betreffen nimmer fatale termijnen. De
enkele overschrijding van een door DistrElux genoemde, bevestigde of tussen partijen
overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (lever)datum brengt DistrElux niet
in verzuim. Onverminderd het voorgaande en behoudens andersluidende overeenkomst,
gaan leveringstermijnen in op het tijdstip dat, cumulatief, (i) de totstandkoming van de
overeenkomst is geschied, en (ii) alle voor de uitvoering en levering benodigde gegevens
van de consument zijn ontvangen door DistrElux.
16.5 DistrElux is gerechtigd de door haar verschuldigde leveringsprestatie(s) in gedeelten na te
komen, in welk geval DistrElux het recht, maar niet de verplichting heeft iedere deellevering
te factureren.
16.6 De consument is verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten
(i) op het door de consument op het bestelformulier ingevulde, dan wel tussen partijen
Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be
versie aug 2021
anderszins overeengekomen, bezorgadres; en (ii) gedurende het door consument op het
bestelformulier ingevulde, dan wel tussen partijen anderszins overeengekomen,
tijdsvenster, mogelijk is.
Indien de geadresseerde op het op het bestelformulier ingevulde, dan wel anderszins
overeengekomen, levermoment, niet aanwezig is en het voor DistrElux evenwel mogelijk is
de bestelling op een later tijdstip binnen hetzelfde tijdsvenster nogmaals aan te bieden en
effectief af te leveren, dan worden hiervoor in geval van effectieve bezorging geen extra
kosten in rekening gebracht.
Indien de geadresseerde evenwel niet in staat is de bezorging te ontvangen binnen het
betreffende tijdsvenster, zal DistrElux of diens vervoerder contact met de consument
opnemen om een nieuwe afspraak te maken. Indien er geen nieuwe afspraak kan worden
gemaakt en/of de bestelling anderszins niet kan worden afgeleverd, is DistrElux tevens
gerechtigd om opvolgingskosten ad EUR 50,- door te rekenen aan de consument (en de
consument verbindt er zich toe die kosten onverwijld te betalen aan DistrElux), tevens
verkeert de consument dan in verzuim voor wat betreft de acceptatie; de eventuele overige
kosten c.q. schade komen dan voor rekening van de consument.
DistrElux is niet aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade of kosten als door toedoen
van de consument niet volgens de aangegeven leverings- en verzenddata kan worden
geleverd.
16.7 Als de persoonlijke bezorging van de producten overeenkomstig artikel 16.6 hierboven niet
mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door DistrElux door de producten,
niet zijnde alcoholhoudende dranken tabaksproducten en/of medicijnen, (i) aan te bieden
bij buren van de consument (of de door de consument vermelde ontvanger); (ii) voor de
deur van het afleveradres te plaatsen; of (iii) te bezorgen bij een door de consument
aangewezen en aan DistrElux bekendgemaakte vertegenwoordiger. De bezorging op één
van de drie voormelde wijzen komt geheel voor risico van de consument en DistrElux is in
die gevallen niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven, verdwijnen, beschadigd
raken, etc. van producten.
16.8 Indien een of meer bestelde producten niet op voorraad zijn, kan dit tot gevolg hebben dat
de hele bestelling vertraging oploopt. Als dat het geval is zal DistrElux de consument
daarover informeren. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal DistrElux zich inspannen om geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed en binnen 30 dagen uit te voeren (dit wil zeggen binnen 30 dagen na het
tijdstip dat, cumulatief, (i) de totstandkoming van de overeenkomst is geschied, en (ii) alle
voor de uitvoering en levering benodigde gegevens van de consument zijn ontvangen door
DistrElux), tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
16.9 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal DistrElux de consument hiervan berichten.
16.10 Het risico van beschadiging en verlies/vermissing van producten gaat over op de
consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is
(bvb. een bedrijfsmatig ophaalpunt/distributiepunt), de producten fysiek in bezit heeft
gekregen. Het risico van beschadiging en/of verlies/vermissing van producten gaat echter
over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de
opdracht heeft gekregen de producten te vervoeren en deze keuze niet door DistrElux was
geboden, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van de vervoerder.


ARTIKEL 17. DUURTRANSACTIES: DUUR EN OPZEGGING
Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be
versie aug 2021
17.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van
één maand.
17.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de
bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
17.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen op dezelfde
wijze als zij door hem zijn aangegaan.


ARTIKEL 18. BETALING
18.1 Betaling kan enkel plaatsvinden via de op de website van DistrElux aangeboden
betalingssystemen en –methoden. De eventuele kosten voor betaling komen ten laste van
de consument. De consument is verplicht te betalen op de wijze zoals partijen zijn
overeengekomen.
18.2 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden,
dienen de door de consument verschuldigde bedragen uiterlijk te worden voldaan (i) binnen
14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of, (ii) bij het ontbreken van een
bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
18.3 Een partij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de andere partij te melden, op schriftelijke wijze, onder opgave van de juiste
betaalgegevens.
18.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal DistrElux de
consument schriftelijk aanmanen om binnen een respijttermijn van 14 dagen alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de betaling uitblijft ondanks de gestelde
respijttermijn van 14 dagen, (i) is de consument over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd, en zulks vanaf voormelde aanmaning, en (ii) is DistrElux
gerechtigd de door haar gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
gerechtelijke kosten door te rekenen aan de consument. Deze door de consument te
betalen vergoeding voor redelijke buitengerechtelijke incassokosten bedraagt: 15% van het
bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste EUR 2.500,- van de vordering,
waarbij de te betalen vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ten minste EUR 40,-
bedraagt; 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende EUR
2.500,- van de vordering en 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over het
bedrag dat EUR 5.000,- van de vordering overschrijdt. De
bepalingen van onderhavig artikel 18.4 inzake respijttermijn, interest, incassokosten, enz.
gelden mutatis mutandis eveneens indien DistrElux een betalingsverplichting lastens de
consument niet tijdig voldoet (hetgeen onder meer wil zeggen dat DistrElux in bepaalde
gevallen ertoe gehouden kan zijn om interesten en kosten te betalen aan de consument).


ARTIKEL 19. EIGENDOMSVOORBEHOUD (IN GEVAL VAN
GEHELE OF GEDEELTELIJKE ACHTERAFBETALING)
19.1 Alle aan de consument geleverde en/of te leveren producten blijven eigendom van
DistrElux, zolang de consument nog niet geheel heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst met DistrElux en/of deze
algemene voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de koopprijs, rente en
Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be
versie aug 2021
kosten van invordering. “Producten” dienen in onderhavig Artikel 19 te worden begrepen als
“producten inclusief digitale inhoud”. Het eigendomsvoorbehoud op de producten doet geen
afbreuk aan de overgang van risico van productbeschadiging en
productverlies/productvermissing op de consument overeenkomstig artikel 16.10 hierboven.
De consument stemt uitdrukkelijk in met onderhavig beding van eigendomsvoorbehoud.
19.2 Totdat de consument al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van DistrElux heeft
uitgevoerd (waarbij “betaling” wil zeggen “effectieve creditering van de bankrekening van
DistrElux”), (i) is consument gehouden met de grootst mogelijke zorg te waken over de
producten en deze deugdelijk verzekerd te houden tegen gebruikelijke risico's, mede ten
behoeve van DistrElux; en (ii) dient deconsument de producten op zodanige wijze te
houden dat ze niet kunnen vermengen met andere zaken c.q. dat geen natrekking optreedt.
Voor zover vermenging of natrekking optreedt door toedoen van de consument zijn alle
vorderingen van DistrElux jegens de consument dadelijk en geheel verschuldigd en
opeisbaar.
19.3 Totdat de consument al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van DistrElux heeft
uitgevoerd, zal de consument de producten op zodanige wijze opslaan en markeren dat ze
te allen tijde te identificeren zijn als producten van DistrElux geleverd onder
eigendomsvoorbehoud.
19.4 Totdat de consument al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van DistrElux heeft
uitgevoerd, zal de consument DistrElux direct op schriftelijke wijze informeren als de
producten beschadigd worden of verloren gaan, of indien zij beslagen worden of gevorderd
worden door derden. Op eerste verzoek van DistrElux zal consument haar informeren over
de plaats waar de producten zich bevinden.
19.5 Consument is voordat al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van DistrElux zijn
uitgevoerd, niet bevoegd, de producten te be- of verwerken, geheel of gedeeltelijk te
vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins met
rechten te bezwaren, of deze producten op enige wijze buiten haar macht te brengen.
DistrElux is bevoegd de producten zonder ingebrekestelling bij overschrijding van de
vervaltermijn van de betaling of als DistrElux gegronde redenen heeft aan te nemen dat
consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, direct terug te vorderen en zelf voor
rekening en risico van consument terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich
bevinden.
19.6 Consument verleent DistrElux reeds nu voor het scenario beschreven in de laatste zin van
artikel 19.5 hierboven onherroepelijk machtiging om de producten op te halen, te
verwijderen van waar(in) zij zich bevinden en bij consument in gebruik zijnde ruimtes te
(doen) betreden. Consument zal voorts alles doen of nalaten wat in redelijkheid nodig is om
het terughalen van de producten mogelijk te maken. Alle redelijke kosten van het
terugvorderen en terughalen van de producten zullen aan consument in rekening worden
gebracht.


ARTIKEL 20. KLACHTENREGELING
20.1 DistrElux beschikt over een klachtenprocedure.
20.2 De consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd
en steeds binnen de zeven dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,
volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij DistrElux, en zulks op schriftelijke wijze en
minstens per email.
20.3 Retourzendingen geschieden slechts in overleg met DistrElux.
Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be
versie aug 2021
20.4 Indien de consument niet tevreden is over de manier waarop DistrElux de klacht heeft
behandeld, kan de consument de klacht voorleggen aan het Europees platform voor
geschillenbeslechting via http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.


ARTIKEL 21. AANSPRAKELIJKHEID VAN DISTRELUX
21.1 DistrElux is, zonder afbreuk te doen aan de rechten die de consument zou kunnen hebben
en voor zover toegestaan bij wet, niet aansprakelijk voor schade door of aan:
a) storingen op de website;
b) fraude gepleegd door een derde partij, waardoor informatie op de website en/of in het
account onterecht is veranderd;
c) het niet kunnen leveren van bestellingen door tekorten in de voorraad;
d) producten die door de consument niet via de website zijn verkregen;
e) producten ontstaan door normaal gebruik (dat wil zeggen gebruik waarvoor de producten
bedoeld zijn);
f) producten die over hun levensduur heen zijn;
g) producten die door de consument niet conform het etiket en/of de gebruiksaanwijzing zijn
bewaard, gebruikt, etc.
De in onderhavig artikel 21.1 opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van
toepassing bij opzet of grove schuld van DistrElux of haar aangestelden of lasthebbers.
21.2 Tevens is DistrElux niet aansprakelijk voor schade die niet is veroorzaakt door DistrElux. De
in onderhavig artikel 21.2 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van
toepassing bij opzet of grove schuld van DistrElux of haar aangestelden of lasthebbers.
21.3 Zonder afbreuk te doen aan de rechten die een partij zou kunnen hebben en voorzover
toegestaan bij de wet, is de aansprakelijkheid van een partij wegens een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, uit hoofde van een onrechtmatige daad
of uit enige andere hoofde, te allen tijde beperkt tot directe schade en tot maximaal het
bedrag gelijk aan de door de consument verschuldigde koopprijs voor het betreffende
product/de betreffende dienst ter zake waarvan de aansprakelijkheid van een partij is
ontstaan.
21.4 Zonder afbreuk te doen aan de rechten die een partij zou kunnen hebben en voorzover
toegestaan bij de wet, is een partij niet aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte en
gevolgschade.
21.5 Het bepaalde in dit Artikel 21 alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van
aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst gelden
mede ten gunste van alle organen, medewerkers, gelieerde partijen en hulppersonen van
DistrElux. Zij kunnen een rechtstreeks beroep doen op de bepalingen in deze algemene
voorwaarden en de overeenkomst dewelke kwalificeren als een beding ten behoeve van
een derde.
21.6 DistrElux spant zich in om te waarborgen dat de website virusvrij is, maar zij kan dat helaas
niet garanderen. De website bevat mogelijk links naar websites van derden. DistrElux kan
niet instaan voor de inhoud en het functioneren etc. van de websites van derden.


ARTIKEL 22. OVERMACHT
22.1 Een partij is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.
22.2 Indien een partij door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de
overeenkomst (verder) uit te voeren, is de andere partij gerechtigd zonder enige verplichting
tot schadevergoeding de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of
Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be
versie aug 2021
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te
schorten. In geval van opschorting zal de andere partij alsnog gerechtigd zijn de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
22.3 Overmacht zal onder andere worden geacht te bestaan in al die omstandigheden die
verhinderen dat een partij de overeenkomst of een deel ervan uitvoert of die het voor
hem/haar onmogelijk of onredelijk belastend maken om de overeenkomst uit te voeren, op
voorwaarde dat dergelijke omstandigheden zich voordoen buiten de redelijke controle van
die partij, waaronder, maar niet uitsluitend, brand, overstroming, stakingen, werkbezetting,
oorlog (al dan niet verklaard), oproer, COVID-19, pandemie, epidemie, ziekte, molest,
waterschade, weersomstandigheden, geweld, defecte machinerieën, gebrekkige zaken die
bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, storingen in de levering van
energie, opslag- en transportproblemen, tekortkomingen van leveranciers en/of (andere)
hulppersonen van een partij, terrorisme, elektriciteitsstoring, systeemproblemen, embargo's,
blokkades, wettelijke beperkingen, overheidsadviezen, overheidsmaatregelen in de
breedste zin. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden
bij derden waarvan DistrElux of de consument gebruik maakt bij het uitvoeren van de
overeenkomst.


ARTIKEL 23. INTELLECTUELE EIGENDOM
23.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle elementen daarop
weergegeven, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend de merken, tekeningen,
modellen, foto’s, teksten, illustraties, logo’s, iconen, graphics, producten, geluiden en
beelden, berusten bij DistrElux, de aan haar gelieerde partijen en/of haar licentiegevers
en/of content-aanbieders. DistrElux geeft geen licentie aan de consument en/of derden,
anders dan het recht om de website te bezoeken. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk
verboden. Het voornoemde betekent onder meer dat het de consument niet is toegestaan
om zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DistrElux de op de
website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken,
behalve voor persoonlijk gebruik.


ARTIKEL 24. GESCHILLEN
24.1 Op alle overeenkomsten tussen DistrElux en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben en op alle overeenkomsten tussen DistrElux en de
consument die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen, is uitsluitend Belgisch recht
van toepassing.
Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DistrElux B.V. voor verkoop aan consumenten via www.topdrinks.be
versie aug 2021
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 Aan: DistrElux B.V., Rondeboslaan 35, 9936 BJ Farmsum (Nederland), E-mailadres:
info@topdrinks.nl
 Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*:
 Besteld op*/ontvangen op* (dag, maand en jaar):
 Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
IBAN Rekeningnummer:
 Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
 Datum (dag, maand en jaar):
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.